Polityka prywatności i plików cookies na stronie rowerycentrum.pl

 

Korzystanie z serwisu sklepu rowerycentrum.pl wymaga przetwarzania danych osobowych przekazanych przez użytkownika w zakresie wymaganym do prawidłowego realizowania usług bądź też w celu realizowania uzasadnionych potrzeb związanych z interesem Administratora.

 

Administratorem danych osobowych, które są przekazywane podczas korzystania z usług serwisu, jest: Maciej Idzikowski  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  SportActive Maciej Idzikowski, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Skrzetuskiego 20, 98-200 Sieradz, NIP: 8271872727 , e-mail: krakow@happyski.pl,  zwany dalej „Administratorem” lub „RoweryCentrum.pl”.

 

Cel i podstawa prawna zbierania danych osobowych

 

 

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 2. Dane są zbierane od użytkownika strony wyłącznie w celu realizacji sprzedaży towarów
  i świadczenia usług przez RoweryCentrum.pl.
 3. Dane zbierane od użytkownika strony są potrzebne do:
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jak również przechowywania do celów archiwalnych – celem przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes RoweryCentrum.pl polegający na posiadaniu danych osobowych użytkownika, co pozwala ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. administrowania i zarządzania serwisami społecznościowymi (np. Facebook, Instagram) w tym obsługi fanpagu i kierowania przez RoweryCentrum.pl ofert marketingowych, do których linki zostały umieszczone na stronie na skutek kliknięć i przejścia na ww. strony, dodawania komentarzy, opinii itp. w związku z uzasadnionymi interesami RoweryCentrum.pl (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
 6. Dane są wykorzystywane do celów marketingu własnego, analizy i zbierania statystyk w celu udoskonalania usług, a także zbierane w postaci plików cookies, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę – a zbieranie następuje na podstawie uzasadnionego interesu RoweryCentrum.pl (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
 7. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 4, jest dobrowolne i użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 

Sposób zbierania danych

 

 1. Dane, które są zbierane od użytkownika, a następnie przetwarzane, zależą od zakresu usług, z których korzysta użytkownik oraz od wyrażonych przez niego zgód na przetwarzanie.
 2. W przypadku dokonywania zakupów lub rejestracji niezbędne jest podanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, lub danych odbiorcy, (w przypadku gdy odbiorcą zamówienia jest inna osoba) oraz loginu i hasła dla wykonujących rejestrację.
 3. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wyraża chęć uzyskania faktury VAT, jest on zobowiązany do wskazania firmy oraz podania numeru NIP.
 4. Dla użytkowników chcących korzystać z usługi newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail lub telefonu, na który kierowany będzie newsletter.
 5. W przypadku korzystania z portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram) lub zostawiania danych na portalu społecznościowym (np. komentarz, wpis, opinia) RoweryCentrum.pl może przetwarzać takie dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. Zakres przekazywanych danych zależy od użytkownika i jego ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy (Facebook, Instagram) na warunkach zawartych w regulaminach i polityce prywatności właściciela tych serwisów.
 6. Jeżeli użytkownik skorzysta poprzez kliknięcie z odnośników do portali społecznościowych (Facebook, Instagram) lub z innych linków zewnętrznych umieszczonych na stronie, RoweryCentrum.pl gromadzi informacje o wizycie i przekazuje je dostawcy usługi zewnętrznej lub społecznościowej. Przekazywane w ten sposób dane obejmują: adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywację linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego i adres IP.
 7. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika, RoweryCentrum.pl może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

 

Czas przechowywania danych

 

 1. W przypadku, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany stosownymi przepisami.
 2. Dane osobowe zarejestrowanego użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta Administrator może jednak przetwarzać część danych osobowych użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami (np. zabezpieczenie roszczeń).
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody jak w plikach cookies – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 

Komu przekazywane są dane?

 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem RoweryCentrum.pl może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy te ostatnie wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Strona sklepu RoweryCentrum.pl może zawierać linki do witryn firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania tych stron przez użytkownika – za pośrednictwem strony RoweryCentrum.pl – operatorzy zewnętrznych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na temat użytkownika.
 3. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności.
 4. pl nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym należy zapoznać się z warunkami polityki prywatności takich witryn.
 5. Na stronie RoweryCentrum.pl mogą znajdować się linki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube. W przypadku ich kliknięcia użytkownik zostaje przekierowany na stronę stanowiącą odpowiednik sklepu w portalu społecznościowym, a przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest poprzez te portale społecznościowe i na ich warunkach.

 

 

Prawa użytkownika strony RoweryCentrum.pl

 

 1. Użytkownik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik może także zgłosić sprzeciw na przetwarzanie danych przez RoweryCentrum.pl. Wówczas sklep RoweryCentrum.pl będzie uprawniony do dalszego przetwarzania tylko w sytuacji wykazania, że podstawa przetwarzania jest nadrzędna wobec praw użytkownika bądź niezbędna do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń RoweryCentrum.pl.
 3. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo

 

 1. pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych udzielonych przez użytkowników, w czasie korzystania ze sklepu.
 2. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi RoweryCentrum.pl zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
 3. Sklep RoweryCentrum.pl podejmuje niezbędne działania, aby podmioty, które mogą z nim współpracować, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie.
 4. Każdy użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim oraz dbać o wylogowanie po zakończeniu korzystania.
Close Mój koszyk
Ostatnio oglądane Close
Close

Close
Menu
Kategorie