REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ROWERYCENTRUM.PL

z dnia 20.01.2022 r. (aktualizacja: 1.03.2023 r.)

 

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z wielkiej litery, mają następujące znaczenie:

 1. COOKIES – informacje zapisywane przez Sklep na komputerze Klienta, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera ze Sklepem.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień, przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – elektroniczny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. HASŁO – ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Konta, ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca skorzystać ze Sklepu, w szczególności zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 7. KONTO – oznaczony indywidualnym, podanym przez Klienta Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 8. LOGIN – adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas procesu rejestracji i używany do każdorazowego skorzystania z Konta.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI – ustanowiony i stosowany przez Sprzedawcę dokument, regulujący zasady ochrony danych osobowych i prywatności Klienta, stanowiący integralną część Regulaminu.
 10. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – wiadomość e-mail, wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane.
 11. PRODUKT – przedmiot sprzedawany w ramach Sklepu internetowego lub stacjonarnego przez Sprzedawcę.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu, sporządzony w oparciu o treść art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 13. SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: rowerycentrum.pl.
 14. SKLEP STACJONARNY – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem ul. Dąbska 18 d/lu 16, Kraków 31-572.
 15. SPRZEDAWCA – Maciej Idzikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SportActive Maciej Idzikowski, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Skrzetuskiego 20, 98-200 Sieradz, NIP: 8271872727, REGON: 731636812.
 16. STRONA – odpowiednio Klient lub Sprzedawca, łącznie zwani w Regulaminie Stronami.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się Produkt ten odebrać i zapłacić Sprzedawcy ustaloną cenę.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – nieodpłatna usługa, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

I REGULAMIN

 1. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady zawierania drogą elektroniczną Umów Sprzedaży,
  • zasady wykonywania zawartych drogą elektroniczną Umów Sprzedaży (w szczególności kwestie płatności ceny i dostawy),
  • zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Produktu.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jak i do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne, w szczególności umożliwia zapoznanie się z asortymentem Sklepu tj. Produktami, ich dostępnością, głównymi cechami i cenami oraz zawarcie Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Informacja o głównych cechach, dostępności i cenie Produktu wyświetla się w Sklepie przy zdjęciu lub opisie Produktu.
 3. Przedmiotem sprzedaży są nowe i używane Produkty uwidocznione na stronach Sklepu z podaniem ceny.  Brak opcji zakupu on-line przy danym Produkcie oznacza, że może być on zakupiony tylko w Sklepie stacjonarnym.
 4. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

 

III REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja Konta nie jest wymagana do zapoznania się z asortymentem Sklepu, jak również do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji poprzez wprowadzenie wymaganych danych, w tym danych osobowych Klienta,
 3. W ramach procedury rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas rejestracji Konta.
 4. W toku rejestracji Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Rejestracja wymaga ponadto wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych Zamówień.

 

IV LOGOWANIE DO KONTA

 1. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie na Konto.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionego w toku rejestracji.
 3. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania osobom nieuprawnionym.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Sklepu za pośrednictwem własnego Konta.

 

V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez skorzystanie z Formularza Zamówienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.
 3. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 4. W toku składania Zamówienia Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Złożenie Zamówienia wymaga ponadto wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w realizacji Zamówienia, a także zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanego Zamówienia.
 5. Złożenie Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Klienta Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
 7. W przypadku braku możności zrealizowania Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o możliwych rozwiązaniach (częściowa realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

VI CENA

 1. Ceny wyrażone na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny wyrażone na stronach Sklepu są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne, należne w związku z zakupem Produktu.
 3. O cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą Potwierdzenia Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia.

 

VII PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony Produkt w następujący sposób:
 2. przelewem na numer konta bankowego: SportActive Maciej Idzikowski 09 1750 0012 0000 0000 3512 3253 Bank BNP Paribas.
 3. płatnością internetową, przy czym Sprzedawca wskazuje, że podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. płatnością za pobraniem.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu 1 dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta.
 6. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty.
 7. Dostawa Produktu jest ograniczona do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Odbiór zamówionego Produktu jest także możliwy w Sklepie Stacjonarnym pod adresem: ul. Dąbska 18 d/lu 16, Kraków
 10. Termin realizacji dostawy Produktu wynosi od 1-4 dni roboczych.
 11. Termin dostawy Produktu liczony jest od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. W przypadku opóźnienia w dostawie Produktu Klient jest proszony o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

 

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu może zostać zrealizowane poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu wraz z Produktem na adres: Sklepu Stacjonarnego: ul. Dąbska 18 d/lu 16, Kraków.
 4. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Produkt jest zwracany.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient będący konsumentem powinien odesłać Produkt nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jednakże w przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie koszty, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas.)

 

IX REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 Dni Roboczych licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Zawiadomienia o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Klient dokonuje w formie pisemnej na adres wskazany we wstępie Regulaminu.

 

X REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi (w tym również z tytułu niezgodności z umową, jeżeli ta niezgodność ujawni się w ciągu 2 lat) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Zgodnie z brzmieniem art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 

XI SPORY

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów strony, są zastrzeżone.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 6. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania lub/i modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu.
Close Mój koszyk
Ostatnio oglądane Close
Close

Close
Menu
Kategorie